Algemene Voorwaarden Toilettaxi


Hieronder leest u onze Algemene Voorwaarden. Heeft u vragen? Neem gerust even contact met ons op.

ARTIKEL 1: DEFINITIES

1.1. Offerte Vrijblijvend aanbod van Toilet taxi Nederland in de vorm van prijslijsten en/of schriftelijke verklaringen.
1.2. Huurder / koper Iedere natuurlijke of rechtspersoon die van of via Toilet taxi Nederland toiletcabines of andere sanitaire voorzieningen of units wenst te huren.

ARTIKEL 2: TOEPASSELIJKHEID

2.1. Tenzij tussen partijen schriftelijk anders is overeengekomen zijn deze voorwaarden van toepassing op alle door Toilet taxi Nederland gedane offertes en alle door Toilet taxi Nederland te sluiten overeenkomsten en de daaruit vloeiende diensten.

2.2. Afwijkende afspraken of aanvullingen op het hieronder bepaalde in de overeenkomst hebben alleen rechtskracht indien zij door beide partijen schriftelijk zijn vastgelegd.

ARTIKEL 3: OFFERTES

3.1. De offertes van Toilet taxi Nederland blijven van kracht gedurende de daarin genoemde termijn. De overeenkomst komt eerst tot stand, nadat Toilet taxi Nederland de ontvangen opdracht schriftelijk heeft bevestigd.

ARTIKEL 4: VERPLICHTINGEN

4.1. Toilet taxi Nederland verbindt zich door de sanitaire voorzieningen aan de huurder in huur af te staan. De huurder verbindt zich deze sanitaire voorzieningen van Toilet taxi Nederland in huur aan te nemen. De huurder verplicht zich de overeengekomen huurprijs, alsmede alle uit deze overeenkomt voortvloeiende bijkomende kosten en vergoedingen binnen de overeengekomen betalingstermijn volledig te voldoen. Huurder verplicht zich het gehuurde in goede staat te behouden. Meerdere huurders zijn aansprakelijk voor het geheel.

ARTIKEL 5: INGANGSDATUM HUUR

5.1.De huur vangt aan op de dag waarop de sanitaire voorzieningen zijn geplaatst / afgehaald. En eindigt op de datum dat het gehuurde artikel retour is ontvangen, echter met dien verstande dat indien het gehuurde binnen de termijn om welke reden dan ook dient te worden teruggenomen de huursom over de geheel overeengekomen huurtijd moet worden voldaan. Wordt het gehuurde na de overeengekomen huurtijd terug geleverd, dan is de huurder verplicht de huur, op basis van de eerder overeengekomen huursom te blijven betalen. Verder blijven alle bepalingen van deze voorwaarden van kracht. De week van plaatsing is de eerste betalingsweek en de week van weghalen is de laatste betalingsweek.

5.2. De huurprijs is erop gebaseerd dat de huur op alle dagen, dus ook op erkende nationale en christelijke feestdagen normaal wordt doorbetaald. (7 dagen per week). Het stopzetten van de huur van een sanitaire voorziening is alleen schriftelijk en vooraf toegestaan met de bouwvak en kerstvakantie die landelijk is bepaald volgend het NVOB. Reclamaties nadien worden niet meer in behandeling genomen. Toilet taxi Nederland heeft het recht een eenmaal gesloten huurovereenkomst niet te verlengen.

ARTIKEL 6: ZEKERHEID

6.1. Toilet taxi Nederland behoudt zich het recht voor om in ieder stadium van de huurder zekerheid te verlangen voor de nakoming van zijn financiële jegens Toilet taxi Nederland.

6.2. In geval huurder aan het desbetreffende verzoek geen gevolg geeft, heeft Toilet taxi Nederland het recht de nakoming van de overeenkomst op te schorten. Hieruit voortvloeiende schade, interest en winstderving, komen in dit geval volledig voor rekening van de huurder.

ARTIKEL 7:

7.1. Toilet taxi Nederland is gerechtigd eventuele vorderingen op huurder te verrekenen met alle schulden die Toilet taxi Nederland aan huurder heeft.

7.2. Huurder is verplicht Toilet taxi Nederland direct in kennis te stellen van het beslag op de verhuurde sanitaire voorzieningen of een aanzet daartoe. Huurder is aansprakelijk voor alle kosten die voortvloeien uit het niet tijdig terug leveren van het gehuurde.

ARTIKEL 8:

8.1. Alle gehuurde goederen blijven onvervreemdbaar eigendom van Toilet taxi Nederland. De huurder mag niet aan derden een recht op de gehuurde verlenen of het gehuurde onderverhuren of zijn rechten en plichten uit de overeenkomst voortvloeiende geheel of gedeeltelijk overdragen. Huurder is gerechtigd het gehuurde te verplaatsen of te doen verplaatsen op een geschikte locatie en geheel op eigen risico. Huurder dient ervoor zorg te dragen dat het gehuurde tijdens de duur van deze overeenkomst bij voortduring overeenkomstig zijn bestemming wordt gebruikt.

ARTIKEL 9:

9.1. Laad-, los-, vervoer- en opslagkosten van het materiaal inclusief de eventuele inhoud zijn geheel voor rekening en risico van de huurder en/of koper. De huurder is verplicht zorg te dragen voor eventueel benodigde vergunningen en afdoende verzekeringen. Alle lasten en belastingen inzake van het gebruiken van het gehuurde zijn voor rekening van de huurder. Huurder heeft het recht het gehuurde voor aanvang van de huurtijd te doen keuren. Maakt de huurder hiervan geen gebruik dan wordt geacht het complete materieel in goede staat te verkeren op het oment van de aanvang van de overeenkomst.

ARTIKEL 10:

10.1. Het is huurder niet toegestaan door Toilet taxi Nederland aangebrachte reclameteksten, afbeeldingen of welke kenmerking dan ook te verwijderen of aan het oog te onttrekken. Voorts is het huurder niet toegestaan zonder toestemming van Toilet taxi Nederland reclameteksten, afbeeldingen of naamsveranderingen op het gehuurde aan te brengen.

ARTIKEL 11:

11.1 Huurder is verplicht het gehuurde materieel voor het einde der huurtijd in onbeschadigde staat terug te leveren. Toilet taxi Nederland heeft het recht de toestand van het terug geleverde vast te doen stellen, en onmiddellijk de kosten van verlies of beschadiging te vorderen op de huurder.

ARTIKEL 12:

12.1. Bij een niet tijdige terug levering van het gehuurde of het in gebreke blijven van huurder is Toilet taxi Nederland gerechtigd het gehuurde en hetgeen daartoe behoort onmiddellijk van de huurder terug te vorderen en op kosten van huurder op te halen, waarbij de huurder zich verplicht vrije toegang te verlenen tot het terrein waarop het gehuurde staat.

ARTIKEL 13:

13.1. Huurder is verplicht de kosten van herstel aan Toilet taxi Nederland te vergoeden. Vergoeding bij verlies of schade en eventueel uit te veren reparaties dienen ter genoegen van Toilet taxi Nederland te worden geregeld op basis van de nieuwwaarde of wederzijds zijn overeengekomen waarden. Huurder is verplicht de huurprijs door te betalen totdat de volledige schade aan Toilet taxi Nederland is vergoed of dat het gehuurde weer voor verhuur geschikt is.

ARTIKEL 14:

14.1. Alleen de huurder zal aansprakelijk en draagplichtig zijn voor alle vorderingen, welke dan ook en door wie dan ook tegen de huurder ingestelde veroorzaakt door of in verband met het beheer exploitatie of het gebruik van het gehuurde. Met inachtneming van het hiervoor bepaalde zal de huurder, Maas Toiletverhuur B.V. vrijwaren met betrekking tot alle vorderingen en alle daaruit voortvloeiende processen, kosten en uitgave, gedaan of ingesteld door wie dan ook wegens letsel of dood door derden of wegens schade aan eigendommen en wegens elk ander verlies, schade en / of in verband met het gehuurde of het gebruik daarvan. De risico’s voor schade aan of door het gehuurde zijn geheel voor rekening van de huurder. De huurder dient er zorg voor te dragen dat de sanitaire voorzieningen zodanig worden vastgezet dat omvallen en / of verplaatsen door derden en/of ten gevolge van weersomstandigheden niet mogelijk is. De sanitaire voorzieningen moeten ten alle tijden door Maas Toiletverhuur B.V. bereikbaar zijn. De reinigingswagens kunnen en mogen alleen op verharde wegen rijden.

ARTIKEL 15:

15.1. Betaling dient te geschieden ten kantore van Toilet taxi Nederland, dan wel op onze bankrekening.

15.2. Betalingscondities worden geregeld naar de aard van de door Toilet taxi Nederland te verrichten diensten.

15.3. Toilet taxi Nederland is gerechtigd om indien de huurder in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, de levering van de sanitaire voorzieningen op te schorten, ook indien een vaste levertijd is overeengekomen.

15.4. De gehele huurprijs is in elk geval onmiddellijk opeisbaar bij niet stipte betaling van de overeengekomen termijn op de vervaldag, wanneer onder curatelenstelling is aangevraagd van de huurder wordt gelegd, en wanneer deze overlijdt , in liquidatie treedt, of wordt ontbonden.

15.5. Wanneer de betaling van de toegezonden factuur niet heeft plaatsgevonden binnen de betalingstermijn is Toilet taxi Nederland gerechtigd het na het verstrijken van bedoelde termijn aan huurder een vergoeding wegens renteverlies in rekening te brengen gelijk aan de wettelijke rente, evenwel met een minimum van 10% per jaar indien de wettelijke rente lager is dan 10%, waarbij rente over een gedeelte van de maand wordt berekend als een volle maand.

ARTIKEL 16:

16.1. Toilet taxi Nederland draagt geen aansprakelijkheid voor de door huurder geleden schade veroorzaakt door het niet tijdig opleveren van het materiaal, door welke oorzaak dan ook of gebreken aan het gehuurde in welke vorm dan ook, behoudens in geval van opzet of grove schuld van Toilet taxi Nederland

ARTIKEL 17:

17.1. Huurder die eenmaal op de onderhavige voorwaarden heeft gecontracteerd, wordt geacht ook bij eventueel daarna door hem/haar mondeling, telefonisch, telegrafisch, per telefax, gegeven orders stilzwijgend met de toepasselijkheid aan deze voorwaarden akkoord te zijn gegaan, ongeacht of zodanig schriftelijk bevestigd.

ARTIKEL 18:

18.1 Huurder is verplicht de kosten van herstel aan Toilet taxi Nederland te vergoeden. Vergoeding bij verlies of schade en eventueel uit te voeren reparaties dienen ter genoegen van Toilet taxi Nederland te worden geregeld op basis van de nieuwwaarde of wederzijds overeengekomen waarden. Huurder is verplicht de huurprijs door te betalen totdat de volledige schade aan Toilet taxi Nederland is vergoed of totdat het gehuurde weer voor verhuur geschikt is, zulks ter beoordeling van Toilet taxi Nederland.

ARTIKEL 19:

19.1 Alleen de huurder zal aansprakelijk en draagplichtig zijn voor alle vorderingen, welke dan ook en door wie dan ook tegen de huurder ingesteld, veroorzaakt door of in verband met het beheer exploitatie of het gebruik van het gehuurde. Met inachtneming van het voorgestelde zal de huurder aan Toilet taxi Nederland elk verlies van of schade aan het gehuurde van welke aard dan ook en door welke aard dan ook en door welke oorzaak dan ook ontstaan vergoeden. Met inachtneming van het hiervoor bepaalde zal de huurder Toilet taxi Nederland vrijwaren met betrekking tot alle vorderingen en alle daaruit voortvloeiende processen, kosten en uitgaven, gedaan of ingesteld door wie dan ook wegens letsel of dood door derden of wegens schade aan eigendommen en wegens elk ander verlies, schade en/of in verband met het gehuurde of het gebruik daarvan. De risico’s voor schade aan of door het gehuurde zijn geheel voor rekening van de huurder. De huurder dient er zorg voor te dragen dat de toiletcabines en units zodanig worden vastgezet dat omvallen en/of verplaatsen door derden en/of ten gevolge van weersomstandigheden niet mogelijk is. De toiletcabine of units moeten ten allen tijde door Toilet taxi Nederland bereikbaar zijn. De reinigingswagens en leveringsvrachtwagens kunnen en mogen alleen op verharde wegen rijden.