Verhuurvoorwaarden

Eigendomsrecht en gebruik

De verhuurder stelt tegen de vooraf overeengekomen huurprijs aan haar cliënten toiletcabines of andere sanitaire voorzieningen ter beschikking. De door de verhuurder aan de huurder ter beschikking gestelde objecten blijven te allen tijde het eigendom van de verhuurder. Het staat de huurder niet vrij de objecten te vervreemden, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren, onder of weder te verhuren of in zekerheid c.q. gebruik aan derden over te dragen. De huurder is verplicht tegenover derden, zoals beslagleggende schuldeisers, blijk te geven van het eigendomsrecht op de objecten van de verhuurder, zodra het gevaar bestaat dat een derde de objecten gaat beschouwen als eigendom van de verhuurder.

 

Plaatsing en verplaatsing

De verhuurder levert de objecten in gebruiksklare staat. Verplaatsing of plaatsing door huurder mag dan alleen geschieden als de verhuurder hiervan op de hoogte is gesteld en mondeling of schriftelijk akkoord is gegaan. Te allen tijde dient de huurder de plaats waar de gehuurde objecten worden gestald mee te delen. Plaatsing of verplaatsing zal uitsluitend geschieden op een plaats die voor het voertuig van de verhuurder bereikbaar is.

 

Huurperiode en annulering

De huurperiode vangt aan op de in de overeenkomst genoemde datum. De verhuurder zal voor tijdige plaatsing zorg dragen. Annulering door de huurder (om welke reden dan ook) kan uitsluitend schriftelijk. Reeds gemaakte kosten zullen op de huurder worden verhaald.

 

Onderhoud en servicewerkzaamheden

De verhuurder verplicht de huurders de objecten als een goed huisvader te beheren. Reiniging en / of lediging zal uitsluitend door personeel van de verhuurder mogen geschieden. De huur- der is verplicht personeel van de verhuurder te allen tijde toe- gang tot de gehuurde objecten te verlenen, teneinde de verhuurder in de gelegenheid te stellen reparatie- en / of servicewerkzaamheden te doen uitvoeren. De huurder dient vrije toegang te garanderen voor servicewagens van de verhuurder tot op een afstand van zes meter van de toiletcabines. Mocht de verhuurder op grond van de in dit artikel genoemde bepalingen of door een andere, door of namens de huurder veroorzaakte omstandigheid, niet in de gelegenheid zijn een overeengekomen servicebeurt uit te voeren, dan wordt deze geacht te zijn uitgevoerd.

 

Garantie en aansprakelijkheid

De verhuurder garandeert jegens de huurder dat de objecten bij de plaatsing deugdelijk functioneren. Voor eventuele kosten en / of schade, welke voor de huurder kunnen ontstaan ten gevolge van enige schade en / of defect aan de objecten of aan derden toegebracht, draagt de verhuurder geen aansprakelijkheid. Voor alle eventuele aanspraken van derden te dien zake verklaart de huurder de verhuurder te vrijwaren.

 

Zorgplicht en eigen risico

De huurder dient voor de door de verhuurder ter beschikking gestelde objecten als een goed huisvader te zorgen en deze uitsluitend overeenkomstig hun bestemming te gebruiken of
te doen gebruiken. Bij verlies of beschadiging van de objecten, ook door derden of door overmacht veroorzaakt, heeft de huurder een eigen risico tenzij partijen bij de huurovereenkomst een vrijwaring zijn overeengekomen. Bij verlies of beschadiging van de objecten is de huurder verplicht de verhuurder hiervan onverwijld in kennis te stellen, opdat de verhuurder tot omgaande reparatie of vervanging kan overgaan. Bij opzette- lijke beschadiging of diefstal is de huurder verplicht bij de plaatselijke politie aangifte te doen. Ook in die gevallen, waaruit schade voortvloeit of kan voortvloeien en / of dat voor de verhuurder en / of diens verzekeraar van belang kan zijn, verplicht de huurder zich deze feiten en / of omstandigheden per omgaand aan de verhuurder ter kennis te brengen, tenzij zulks redelijkerwijs niet van de huurder gevergd kan worden.

 

Beëindiging van de huurovereenkomst

De huurovereenkomst eindigt, onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek:

 • door tijdsverloop van de huurovereenkomst,
 • door tussentijdse schriftelijke opzegging zijdens de huurder,
 • Met onmiddelijke ingang door opzegging zijdens de verhuurder in geval van:
 • grove nalatigheid en / of opzettelijke beschadiging ten aanzien van de objecten door of namens de huurder verricht,
 • het door de huurder niet meer kunnen instaan voor de veiligheid van de objecten en / of het personeel van de verhuurder,
 • het zonder geldige reden weigeren van de toegang van het personeel van de verhuurder tot de objecten,
 • het in gebreke blijven met de tijdige betaling van de vervallen huurtermijnen,
 • faillissement of surséance van betaling van de huurder, beslaglegging ten laste van de huurder, ontbinding van de rechtspersoon van de huurder c.q. overlijden van de eigenaar van de rechtspersoon
van de huurder.

 

In geval
 van beëindiging op de gronden als omschreven in de leden b en c zijn de vervallen vervallen en nog te vervallen huurtermijnen onmiddellijk door de verhuurder opeisbaar. De verhuurder heeft het recht op vordering van verdere schadevergoeding zonder dat de verhuurder gehouden zal zijn tot restitutie van enig door haar ontvangen bedrag. De huurder is verplicht te gedogen, dat de objecten na het einde van de huurovereenkomst – ook in geval van tussentijdse
beëindiging – ten hoogste drie werkdagen bij de huurder in bewaring blijven. In geval van beëindiging van de huurovereenkomst is de huurder verplicht op eerste verzoek van de verhuurder alle medewerking te verlenen aan verwijdering van de objecten, zulks op straffe van de huurder in een dwangsom van € 100,- per dag per object, in het geval dat de huurder in gebreke mocht blijven aan een dergelijke verwijdering mede te werken of te doen medewerken.

 

Betaling van al hetgeen de huurder aan de verhuurder verschuldigd is, dient zonder enige compensatie te geschieden binnen de door verhuurder aangegeven termijn en op de door de verhuurder aangegeven wijze. Bij niet of niet tijdig betalen
is de huurder aan verhuurder verschuldigd een bedrag gebaseerd op de wettelijke rente bij betalingsachterstand over het niet betaalde of het niet tijdig betaalde bedrag, waarbij een gedeelte van een maand voor de gehele maand wordt gerekend. Ten laste van de huurder komen alle kosten door de verhuurder te maken tot behoud en uitoefening van haar rechten, zowel in als buiten rechten.

 

Indien de huurder niet een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (m.a.w.: indien de koper/wederpartij geen consument is), geldt dat deze door het enkele intreden van verzuim inzake de betalingsverplichting buitengerechtelijke (incasso)kosten verschuldigd wordt. De hoogte van deze kosten is wettelijk genormeerd in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten en bedraagt als volgt:

 • 15% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de eerste € 2.500,00 van de vordering, met dien verstande dat de kosten minimaal € 40,00 bedragen;
 • 10% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 2.500,00 van de vordering;
 • 5% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 5.000,00 van de vordering;
 • 1% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 190.000,00 van de vordering;
 • 0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6.775,00.

Veranderingen en / of aanpassingen in de huurovereenkomst of in deze voorwaarden gelden alleen indien zij schriftelijk door de verhuurder aan de huurder zijn bevestigd.